taichi logo

Taichi Links

Janet Jin's You Tube Channel
http://www.youtube.com/user/goldhugo007

Dong Taichi Association / School:
www.dongtaichi.com

Taoism / Daoism:
http://plato.stanford.edu/entries/laozi/

Yiquan Founder Master Wang Xiang Zhai
http://en.wikipedia.org/wiki/Wang_Xiangzhai

Yiquan
http://en.wikipedia.org/wiki/Yiquan

Pure Land Buddhism by Master Chin Kung / Jing Kong
淨空法師
http://www.amtb.tw/e-bud/e-bud.asp